VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
UPPSALA
SV

ALLMÄNNA VILLKOR  (GENERAL TERMS AND CONDITIONS)

1 Bakgrund / Background

1.1 Entreprenörstiftelsen Drivhuset i Uppsala, 817605-5377, (”Drivhuset”) är en stiftelse vars uppgift är att skapa, medverka till och stödja sådana verksamheter som gynnar nyföretagande bland studenter i Uppsala.

Entreprenörstiftelsen Drivhuset i Uppsala, 817605-5377, (”Drivhuset”) is a foundation whose task is to create, contribute to and support activities that favor new entrepreneurship among students in Uppsala.

1.2 Drivhusets verksamhet omfattar bl.a.:

(i) att anställda på Drivhuset i egenskap av konsulter deltar i projekt och tillhandahåller konsulttjänster utifrån deras expertis; samt
(ii) att Drivhuset anlitar konsulter för att tillhandahålla konsulttjänster inom deras respektive expertisområden.

Drivhuset’s operations includes, among other things:
(i) that Drivhuset’s employees as consultants and participate in projects and provide consulting services based on their expertise; and
(ii) that Drivhusets hires consultants to provide consulting services within their respective areas of expertise.

1.3 Partsställningen i de olika situationer som beskrivs i punkt

1.2 ovan förhåller sig såsom följer:
(i) i punkt 1.2 i) består parterna av Drivhuset (här i egenskap av ”Konsult”) och den som beställt uppdraget (”Beställaren”); och
(ii) i punkt 1.2 ii) består parterna av Drivhuset (här i egenskap av ”Beställare”) och den konsult som anlitas (”Konsulten”). För undvikande av missförstånd kommer de definierade begreppen ”Konsulten” och ”Beställaren” (gemensamt ”Parterna”) tillämpas löpande i dessa Allmänna Villkor, beroende på om Parternas situation är sådan som faller in under punkt 1.2 i) eller punkt 1.2 ii) kommer Drivhuset således att inta olika roller i enlighet med dessa Allmänna Villkor.

The position of the parties in the various situations described in clause 1.2 above is as follows:
(i) in section 1.2 (i) the parties consist of Drivhuset (here in the capacity of ”Consultant”) and the person who ordered the assignment (the “Client”); and
(ii) in section 1.2 (ii) the parties consist of Drivhuset (here in the capacity of ”Client”) and the consultant that is hired (the “Consultant”). To avoid misunderstandings, the defined terms ”Consultant” and ”Customer” (collectively the ”Parties”) will be applied continuously in these General Terms and Conditions, depending on whether the situation of the Parties is one that falls under clause 1.2 i) or clause 1.2 ii), Drivhuset thus taking on different roles in accordance with these General Terms and Conditions.

1.3 Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) tillämpas i situationerna som anges i punkt 1.2 i) och ii) ovan och gäller när Parterna hänvisat till dem eller på annat sätt avtalat att de ska gälla. Specifika bestämmelser har företräde framför dessa allmänna villkor.

These general terms and conditions (“General Terms and Conditions”) are applicable in the situations described under clause 1.2 i) and ii) above and shall apply when the Parties have referred to them or otherwise agreed that they shall apply. Specific provisions shall take precedence over these general terms and conditions.

2 Avtalet / the Agreement

2.1 Avtalet mellan Beställaren och Konsulten utgörs av dessa Allmänna Villkor och mellan Parterna ingånget konsultavtal, inklusive därtill hörande bilagor (”Konsultavtalet”). Konsultavtalet och dessa Allmänna Villkor benämns gemensamt ”Avtalet”.

The agreement between the Client and the Consultant consists of these General Terms and Conditions and the consultant agreement entered into between the Parties, including thereto related annexes (the ”Consultant Agreement”). The Consultant Agreement and these General Terms and Conditions are collectively referred to as the ”Agreement”.

2.2 Dessa Allmänna Villkor kan komma att ändras av Drivhuset från tid till annan. Den senaste versionen av de Allmänna Villkoren finns alltid på Drivhusets hemsida https://uppsala.drivhuset.se/om-drivhuset-uppsala/drivhuset-uppsala-allmanna-villkor/. En ändring i de Allmänna Villkoren gäller endast för uppdrag som påbörjats efter att ändringen publicerades på hemsidan. Drivhuset skickar en kopia av den senaste versionen av de Allmänna Villkoren till Beställaren/Konsulten (såsom tillämpligt) endast på Beställarens/Konsultens begäran.

These General Terms and Conditions may be changed by Drivhuset from time to time. The latest version of the General Terms and Conditions is always available on the Drivhuset’s home page https://uppsala.drivhuset.se/om-drivhuset-uppsala/drivhuset-uppsala-allmanna-villkor/. A change in the General Terms and Conditions only applies to assignments that began after the change was published on the website. Drivhuset will send a copy of the latest version of the General Terms and Conditions to the Customer/Consultant (as applicable) only at the Customer’s/Consultant’s request.

3 Uppdraget / The Assignment

Konsultens uppdrag (omfattning, tidplan m.m.) specificeras i Konsultavtalet och benämns här fortsatt ”Uppdraget”.

The Consultant’s assignment (scope, schedule, etc.) is specified in the Consultant Agreement and is referred to here as the “Assignment”.

4 Konsultens ansvar och förpliktelser / The Consultant’s responsibilities and obligations

4.1 Konsultens åtagande m.m. / The Consultant’s undertaking etc.

4.1.1 Uppdraget ska av Konsulten utföras med den fackmannamässigt, effektivitet och omsorg som kan förväntas av ett företag med gott anseende i branschen och i övrigt på det sätt som anges i Avtalet.

The Assignment must be carried out by the Consultant with the professionalism, efficiency and care that can be expected from a company with a good reputation in the industry and otherwise in the manner specified in the Agreement.

4.1.2 Konsulten ska på eget initiativ fortlöpande lämna information som Konsulten inser, eller borde inse, är av väsentlig betydelse för Beställaren.

The Consultant must, on his own initiative, continuously provide information that the Consultant realizes, or should realize, is of essential importance to the Client.

4.1.3 En förutsättning för Avtalet är att Konsulten är godkänd för F-skatt och att detta godkännande inte dras in under avtalsperioden.

A prerequisite for the Agreement is that the Consultant is approved for F-tax and that this approval is not withdrawn during the agreement period.

4.1.4 Konsulten ska inneha en för branschen relevant ansvarsförsäkring för all verksamhet som omfattas av Avtalet.

The Consultant must hold industry-relevant liability insurance for all activities covered by the Agreement.

4.1.5 Konsulten äger under Avtalets giltighetstid rätt att åta sig uppdrag åt annan än Beställaren utan Beställarens skriftliga samtycke.

During the term of validity of the Agreement, the Consultant has the right to undertake tasks for someone other than the Client without the Client’s written consent.

4.2 Tidplan och leveranstid / Timetable and delivery time

4.2.1 Konsulten har rätt till tidsförlängning om Konsulten försenas på grund av Beställaren eller på grund av förhållanden som legat utanför Konsultens kontroll och som Konsulten inte kunnat förutse vid tiden för Avtalets ingående och inte heller skäligen kunnat undanröja. Ovanstående gäller dock inte om Beställaren inte skäligen kan krävas medge förlängning till följd av Uppdragets natur, t.ex. när Konsulten anlitats för att hålla en föreläsning och/eller workshop på en bestämd dag/tid.

The Consultant shall be entitled to an extension of time if the Consultant is delayed due to circumstances attributable to the Client or circumstances beyond the Consultant’s control and which the Consultant could not have foreseen at the time of execution of the Agreement and also could not reasonably eliminate. However, this does not apply if the Client cannot reasonably be required to grant an extension of time due to the nature of the Assignment, e.g. when the Consultant has been hired to give a lecture and/or workshop on a specific day/time.

4.2.2 Beställaren har rätt att kräva att arbetet forceras eller kräva uppehåll i arbetet. Konsulten har rätt till ersättning för den merkostnad och uteblivna vinst som uppkommer på grund av sådan forcering eller uppehåll.

The Client shall be entitled to demand that the work be accelerated or suspended in the work. The Consultant is entitled to compensation for the additional costs and lost profit that arise due to such acceleration or suspension.

4.2.3 Parterna ska upprätta en reviderad tidplan vid förlängning, forcering eller uppehåll samt vid tillägg eller inskränkning i Uppdraget.

The Parties must draw up a revised timetable in the event of time extension, forcing or break and in the event of additions or restrictions to the Assignment.

4.3 Ansvar för brister i åtagandet och vid försening / Liability for deficiencies in the undertaking and in the event of delay

4.3.1 Beställaren har rätt att hålla inne betalning om det står klart att Konsulten utfört åtagandet bristfälligt eller om det står klart att Konsulten kommer att bli försenad i förhållande till aktuell tidplan, förutsatt att Beställaren skriftligen meddelar Konsulten om detta.

The Client has the right to withhold payment if it is clear that the Consultant performed the undertaking deficiently or if it is clear that the Consultant will be delayed in relation to the current schedule, provided that the Client notifies the Consultant of this in writing.

4.3.2 Konsulten har rätt att avhjälpa brister i åtagandet.

The Consultant has the right to remedy deficiencies in the undertaking.

4.3.3 Beställaren har rätt till vite motsvarande ett prisbasbelopp om Konsulten i) brister i åtagandet, och Konsulten inte avhjälper bristen inom skälig tid efter skriftlig anmodan från Beställaren, eller ii) är i försening om minst en vecka (vilket per automatik anses uppfyllt om Konsulten inte hållit föreläsning/workshop på avtalad dag/tid, förutsatt att Parterna inte reviderat tidplanen). Utöver vad som följer av bestämmelserna om skadestånd vid hävning, har Beställaren inte rätt till ytterligare ersättning på grund av Konsultens brister i åtagandet eller försening.

The Client is entitled to a penalty of a price base amount if the Consultant i) performed the undertaking deficiently, and the Consultant does not remedy the deficiency within a reasonable time after receiving a written request from the Client, and/or ii) is in delay by at least one week (which is automatically considered fulfilled if the Consultant has not given the lecture/workshop on the agreed day/time, provided that the Parties have not revised the timetable). Other than as provided in the provisions regarding damages in the event of termination, the Client shall not be entitled to additional compensation due to the Consultant’s deficiencies and/or delay.

4.3.4 Beställaren förlorar rätt till påföljder om Beställaren inte framfört krav inom två (2) månader från att det står klart för Beställaren att Uppdraget utförts bristfälligt eller att Konsulten är försenad. Beställarens rätt till påföljder bortfaller 12 månader efter det att Konsulten slutfört och redovisat Uppdraget.

The Client loses the right to penalties if the Client has not made a claim within two (2) months from when the Customer had reasonable cause to assume that the Assignment was performed inadequately or that the Consultant is delayed. The Client’s right to penalties expires 12 months after the Consultant has completed and reported on the Assignment.

4.3.5 Beställaren har rätt att häva Avtalet i enlighet med hävningsbestlämmelserna i punkt 10 om Konsultens brist i åtagandet och/eller försening är väsentlig.

The Client has the right to terminate the Agreement in accordance with the termination provisions in clause 10 if the Consultant’s deficiency in the undertaking and/or the delay is significant.

4.3.6 Utöver vad som följer av bestämmelserna ovan samt regleringen i punkt 10.4 om ersättning vid hävning, har Beställaren inte rätt till ytterligare ersättning på grund av Konsultens bristande åtagande eller försening.

In addition to what follows from the provisions above and the regulation in clause 10.4 regarding compensation in case of termination, the Client is not entitled to additional compensation due to the Consultant’s deficiencies in the undertaking or delay.

4.4 Organisation / Organisation

4.4.1 Konsulten är en självständig part i förhållande till Beställaren. Något anställningsförhållande ska inte anses uppstå med anledning av Avtalet. Konsulten ansvarar för samtliga kostnader för Konsultens anställda, så som sociala avgifter.

The Consultant is an independent party in relation to the Client. No employment relationship shall be deemed to arise due to the Agreement. The Consultant is responsible for all costs for the Consultant’s employees, such as social security contributions.

4.4.2 Konsulten ansvarar vidare för att anställda som utför Uppdraget och eventuell underkonsult följer de åtaganden som Konsulten åtar sig genom Avtalet. Ett avtalsbrott av anställd eller, i förekommande fall, underkonsult är att ses som ett avtalsbrott begånget av Konsulten.

The Consultant is also responsible for ensuring that employees who perform the Assignment and any approved sub-consultant follow the commitments that the Consultant undertakes through the Agreement. A breach of contract by an employee or, where applicable, sub-consultant is to be seen as a breach of contract committed by the Consultant.

5 Beställarens ansvar och förpliktelser / The Client’s responsibilities and obligations

5.1 Beställaren ska aktivt verka för att Uppdraget kan genomföras på avsett sätt. Beställaren ska tillhandahålla Konsulten den information som Konsulten kan behöva och som är nödvändig för Uppdragets genomförande, vilket omfattar att fortlöpande lämna information till Konsulten som Beställaren inser, eller borde inse, är av sådan art.

The Client must actively work to ensure that the Assignment can be carried out in the intended manner. The Client must provide the Consultant with the information that the Consultant may need and that is necessary for the execution of the Assignment, which includes continuously providing information to the Consultant that the Client realizes, or should realize, is of such nature.

5.2 Beställaren ska för Uppdragets utförande ersätta Konsulten i enlighet med punkt 6 i dessa Allmänna Villkor samt vad som i övrigt följer av Avtalet.

For the execution of the Assignment, the Client must reimburse the Consultant in accordance with clause 6 of these General Terms and Conditions and what other-wise follows from the Agreement.

5.3 Beställaren har, i förekommande fall, ansvar för samordningen av Beställarens samtliga konsulter och av Beställarens uppdragstagare som berörs av Uppdraget.

The Client is, where applicable, responsible for the coordination of all of the Client’s consultants and of the Client’s contractors who are in any way involved or affect the Assignment.

5.4 Ansvar för bristande förpliktelser / Liability for deficiencies in the responsibilities Om Beställaren åsidosätter sina förpliktelser i punkt 5.1 eller 5.3 har Konsulten rätt till skälig tidsförlängning, ytterligare ersättning för nedlagd tid samt skadestånd för den direkta skada som hade kunnat undvikas om Beställaren fullföljt sina åtaganden. Vid väsentligt brott mot Beställarens åtaganden har Konsulten rätt att häva Avtalet i enlighet med hävningsbestämmelserna i punkt 10.

If the Client disregards its obligations in clause 5.1 or 5.3, the Consultant is entitled to a reasonable time extension, additional fees for time spent and damages for the direct damage that could have been avoided if the Client had fulfilled its obligations. In the event of a significant breach of the Client’s commitments, the Consultant has the right to terminate the Agreement in accordance with the termination regulations in section 10.

6 Ersättning / Fees

6.1 Beställaren ska ersätta Konsulten med avtalat pris enligt Konsultavtalet.

The Client shall pay compensation to the Consultant with the agreed price according to the Consultant Agreement.

6.2 Beställaren ska betala den mervärdesskatt som följer av författning.

The Client shall pay value added tax as required by law.

6.3 Konsulten ska fakturera Beställaren månadsvis i efterskott. Beställaren ska betala fakturan inom trettio dagar från fakturans utställandedatum.

The Consultant shall invoice the Client monthly in arrears. The Client shall pay the invoice within thirty days of the date of issuance of the invoice.

6.4 Beställaren har rätt att kvitta befogade krav på vite eller skadestånd mot Konsultens arvode.

The Client is entitled to set-off legitimate claims for damages against the Consultant’s fees.

6.5 Konsulten har inte rätt till arvode som Konsulten inte fakturerat senast tolv (12) månader efter det att Konsulten slutfört och redovisat Uppdraget.

The Consultant is not entitled to any fees which the Consultant has not invoiced within twelve (12) months after the Consultant has completed and reported the Service.

6.6 Dröjsmål med betalningen m.m. / Delay in payment, etc.

6.6.1 Om Beställaren betalar för sent utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Konsulten har inte rätt till skadestånd utöver dröjsmålsräntan.

If the Client’s payment is untimely, interest on arrears pursuant to the Swedish Interest Act shall be payable. The Consultant shall not be entitled to damages in addition to the interest on arrears.

6.6.2 Konsulten har rätt att ställa in arbetet om Beställaren är i betalningsdröjsmål med mer än 30 dagar eller om det står klart att Beställaren inte kommer att betala Konsultens fakturor. Konsulten ska underrätta Beställaren om arbetet ställs in.

The Consultant shall be entitled to cancel the work if the Client is in arrears by more than 30 days or if it is clear that the Client will not pay the Consultant’s invoices. The Consultant shall notify the Client if the work is cancelled.

6.6.3 Beställarens dröjsmål med att betala två månadsfakturor utgör väsentligt avtalsbrott och ger Konsulten rätt att häva Avtalet i enlighet med hävningsbestämmelserna i punkt 10.

The Client’s arrears in payment in respect of two monthly invoices constitutes a material breach of contract and entitles the Consultant to terminate the Agreement in accordance with the termination provisions in section 10.

7 Tillägg och inskränkningar i Uppdraget / Expansion and reduction of the Assignment

7.1 Tillägg och inskränkningar / Expansion and reduction Beställaren har rätt att begära tillägg och inskränkningar i Uppdraget. Konsulten har rätt att avvisa tillägg som inte har omedelbart samband med Uppdraget eller som innebär en väsentlig utökning av Uppdragets omfattning.

The Client shall be entitled to request an expansion or reduction of the Assignment. The Consultant shall be entitled to refuse to perform supplements which are not directly connected to the Assignment or which entail a significant increase in the scope of the Assignment.

7.2 Ersättning för tillägg och inskränkningar / Compensation for expansion or reduction of the Assignment

7.2.1 Konsulten har rätt till ersättning vid tillägg och inskränkningar i Uppdraget.

The Consultant shall be entitled to compensation for an expansion or reduction of the Assignment.

7.2.2 Vid tillägg har Konsulten rätt till skälig ersättning beräknad enligt samma beräkningsprinciper som för Uppdraget. Om det inte går att fastställa vilka beräkningsprinciper överenskommet pris bygger på, har Konsulten rätt till skäligt timarvode för tillkommande arbete som är orsakat av tillägg.

In the event of any additions of the Assignment, the Consultant shall be entitled to reasonable compensation calculated on the same principles as those applicable to the Assignment. Where the calculation principles on which the agreed price is based cannot be established, the Consultant shall be entitled to reasonable compensation at an hourly rate for additional work arising as a result of the expansion of the Assignment.

7.2.3 Vid inskränkningar i Uppdraget har Konsulten rätt till ersättning för utebliven vinst motsvarande 50 % av överenskommet pris som belöper sig på den del av Uppdraget som inte ska utföras samt ersättning för kostnader som inte skäligen kan undvikas.

In the event of any reduction in the Assignment, the Consultant is entitled to compensation for lost profit corresponding to 50% of the agreed price attributable to that part of the Assignment which is not to be performed and to costs which could not reasonably be avoided.

7.3 För ersättning avseende tillägg och inskränkningar ska punkt 6 tillämpas mutatis mutandis.

For compensation for an expansion or reduction of the Assignment section 6 shall apply mutatis mutandis.

8 Personuppgifter / Personal data

Konsulten förbinder sig att endast behandla personuppgifter i enlighet med dokumenterade instruktioner som från tid till annan meddelats av Beställaren. Konsulten ska om möjligt underrätta Beställaren och vidta nödvändiga åtgärder vid oavsiktlig eller obehörig åtkomst av personuppgifter eller annan säkerhetsincident omgående, eller åtminstone inom 24 timmar efter det att Konsulten fick vetskap om sådan incident.

The Consultant undertakes to only process personal data in accordance with documented instructions communicated from time to time by the Client. The Consultant must, if possible, notify the Client and take the necessary measures in case of accidental or unauthorized access to personal data or other security incident immediately, or at least within 24 hours after the Consultant became aware of such incident.

9 Rätt till resultatet

9.1 Konsulten har ensam äganderätt till resultatet av Konsultens arbete inom ramen för Uppdraget (”Resultatet”). Beställaren har rätt att använda och kopiera Resultatet endast för det med Uppdraget avsedda ändamålet. Beställaren ska skydda Resultatet från otillbörlig kopiering och spridning. Beställaren ska namnge Konsulten då Resultatet eller objektet presenteras.

The Consultant has sole ownership of the result of the Consultant’s work within the framework of the Assignment (the ”Result”).

The Client has the right to use and copy the Result only for the purpose intended by the Assignment. The Client must protect the Results from improper copying and distribution. The Client must name the Consultant when the result or object is presented.

9.2 Konsulten äger inte rätt att använda Beställarens varumärke eller kännetecken, inklusive logotyper, utan Beställarens skriftliga medgivande.

The Consultant does not have the right to use the Client’s trademark or distinctive features, including logos, without the Client’s written consent.

10 Avtalstid och hävning / Agreement term and termination

10.1 Avtalet träder i kraft när Parterna undertecknat Konsultavtalet eller annars avtalat om att dessa Allmänna Villkor ska gälla och gäller tills dess att Konsulten slutfört och redovisat Uppdraget i enlighet med gällande tidplan.

The Agreement enters into force when the Parties have signed the Consultant Agreement or otherwise agreed that these General Terms and Conditions shall apply and are valid until the Consultant has completed and reported the Assignment in accordance with the current schedule.

10.2 När en Part har gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott har motparten rätt att häva Avtalet genom skriftligt meddelande till den andra Parten. Hävningen innebär att båda Parters framtida förpliktelser omedelbart upphör.

Upon a material breach of contract by a Party, the non-breaching party is entitled to terminate the Agreement by written notice to the other Party. Termination entails the termination of both Parties’ future obligations.

10.3 Vardera Part har rätt att häva avtalet om den andra Parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan antas ha kommit på obestånd.

Each Party has the right to terminate the Agreement if the other Party is declared bankrupt, takes up settlement negotiations, goes into liquidation or otherwise can be assumed to have become insolvent.

10.4 Sådana avtalsbestämmelser som uttryckligen eller underförstått är avsedda att gälla även efter det att Avtalet upphört ska inte påverkas av att Avtalet upphör, oavsett skälet för detta.

Such contractual provisions which are expressly or implicitly intended to apply even after the Agreement has terminated shall not be affected by the termination of the Agreement, regardless of the reason for this.

10.5 Om Beställaren häver Avtalet ska följande gälla:
(i) Konsulten har rätt till avtalsenlig ersättning för redan utfört arbete; och
(ii) Beställaren har rätt (utöver vite som följer av punkt 4.3.3) till skadestånd för den direkta skada som Beställaren orsakats. Beställaren är skyldig att försöka begränsa sina skador med anledning av hävningen.

In the event the Client terminates the Agreement the following shall apply:
(i) The Consultant shall be entitled to contractual compensation for work already performed; and
(ii) The Client shall (in addition to the penalty specified in clause 4.3.3) be entitled to liquidated damages corresponding to the Client’s direct damages. The Client is obligated to attempt to mitigate damages arising from the termination.

10.6 Om Konsulten häver Avtalet ska följande gälla:
(i) Konsulten har rätt till avtalsenlig ersättning för redan utfört arbete; och
(ii) Konsulten har rätt till ersättning för utebliven vinst motsvarande 50 % av det överenskomna pris som belöper sig på den del av Uppdraget som inte ska utföras samt ersättning för kostnader som inte skäligen kan undvikas. Konsulten är skyldig att försöka begränsa sina skador med anledning av hävningen.

If the Consultant terminates the Agreement the following shall apply:
(i) The Consultant shall be entitled to contractual compensation for work already performed; and
(ii) The Consultant is entitled to compensation for lost profits corresponding to 50% of the agreed price attributable to that part of the Assignment which is not to be performed, as well to compensation for costs which could not reasonably be avoided. The Consultant is obligated to attempt to mitigate damages arising from the termination.

10.7 Om en Part häver Avtalet utan grund (obefogad hävning), upphör Avtalet. Om Beställaren hävt Avtalet obefogat, ska Beställaren ersätta Konsulten enligt bestämmelsen ovan om Konsultens hävning, punkt 10.6. Om Konsulten hävt Avtalet obefogat har Konsulten och Beställaren rätt till ersättning enligt bestämmelsen ovan om rättsföljden av Beställarens hävning, punkt 10.5, samt att Beställaren har rätt till vite enligt punkt 4.3.3.

If a Party terminates the Agreement without cause, the performance obligations under the Agreement shall terminate. If the Client has terminated the Agreement in the absence of material breach, the Client shall compensate the Consultant pursuant to the preceding provision regarding the legal consequences of the Consultant’s termination, clause 10.6. If the Consultant has terminated the Agreement in the absence of material breach, the Consultant and the Client are entitled to compensation pursuant to the preceding provisions regarding the legal consequences of the Client’s termination, clause 10.5, and, in addition, the Client is entitled to a penalty in accordance with clause 4.3.3.

10.8 Part förlorar rätten att häva Avtalet om Parten inte gör gällande rätt till hävning inom två (2) månader från det att det står klart för Parten att motparten begått ett väsentligt avtalsbrott.

A Party’s right to terminate the Agreement shall lapse where the Party fails to assert its right to terminate within two (2) months from the date on which it is clear to the Party that the other Party committed a material breach of contract. 10.9 Ingen av Parterna har rätt till påföljder vid motpartens avtalsbrott utöver vad som framgår av detta Avtal. Other than as is stated in this Agreement, neither Party is entitled to sanctions for the other Party’s breach of contract.

11 Force Majeure / Force Majeure

11.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet, som ligger utanför Parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav (”befriande omständighet”). Såsom befriande omständighet ska anses krig, eldsvåda, översvämning, epidemi, pandemi, strejk, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen och därmed jämställda omständigheter.

A Party is exempted from penalty for failure to fulfill certain obligations under this Agreement, if the failure is based on a circumstance that is beyond the Party’s control and which prevents the fulfillment thereof (”exempting circumstance”). War, fire, flood, epidemic, pandemic, strike, interruption in public transport, interruption in the general energy supply and similar circumstances shall be considered as liberating circumstances.

11.2 Om Part önskar åberopa force majeure ska denna Part omedelbart underrätta den andra Parten om när händelsen började respektive när den upphörde. Underlåter Parten att lämna sådant meddelande är Parten inte befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i force majeure.

If a Party wishes to invoke force majeure, this Party must immediately notify the other Party of when the event began and when it ended. If the Party fails to provide such notification, the Party is not exempt from penalty for failure to fulfill a certain obligation if the failure is based on force majeure.

11.3 Tiden för fullgörandet av relevanta förpliktelser ska vederbörligen förlängas med den tid som force majeure-situationen fortgick. Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd har endera Parten rätt att häva Avtalet om fullgörandet av viss förpliktelse försenas med mer än tre (3) månader. Vid hävning enligt denna punkt ska enbart rätt till ersättning enligt punkt 10.5 (i) eller 10.6 (i) föreligga.

The time for the fulfillment of relevant obligations shall be duly extended by the time that the force majeure situation continued. Regardless of what is said above about exemption from penalty, either Party has the right to terminate the Agreement if the fulfillment of a certain obligation is delayed by more than three (3) months. Termination in accordance with this clause shall only entail a right to compensation in accordance with clause 10.5 (i) or 10.6 (i).

12 Meddelanden / Notices

12.1 Alla meddelanden enligt detta Avtal ska lämnas personligen, genom bud, rekommenderat brev, eller mejl till Parternas angivna eller senare ändrade adresser i Konsultavtalet och alla meddelanden ska vara skriftliga och ställda till angivna eller senare ändrade kontaktpersoner.

All notices under this Agreement shall be delivered in person, by courier, registered letter, or email to the Parties’ specified or later amended addresses in the Consultant Agreement and all notices shall be in writing and addressed to the specified or later amended contact persons.

12.2 Meddelandet ska anses ha kommit den andra Parten tillhanda / The notice shall be deemed to be received by the receiving Party
(i) Om avlämnat personligen eller med bud: vid överlämnandet; if delivered in person or by courier: on delivery;
(ii) Om avsänt som rekommenderat brev: fem vardagar efter avlämnande för postbefordran. if sent as registered letter: five working days after delivery for postal delivery;
(iii) Om avsänt med mejl: vid mottagande av bekräftelse om att mejlet kommit fram (t.ex. genom mejl från mottagaren med bekräftelse eller mottagande av läskvitto, som mottagaren ska skicka omgående. Leveranskvitto utgör inte ensamt bekräftelse på mottagande).

if sent by e-mail: upon receipt of confirmation that the e-mail has arrived (eg by e-mail from the recipient with confirmation or receipt of a reading receipt, which the recipient must send immediately. Delivery receipt does not constitute sole confirmation of receipt).

13 Överlåtelse / Assignments

Part har inte rätt att utan den andra Partens skriftliga samtycke helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal till tredje man.

No Party may assign, pledge or otherwise encumber this Agreement or any of its rights or obligations under this Agreement without the prior written consent of the other Party.

14 Ändringar och tillägg / Amendments and additions

14.1 Ändringar av och tillägg till Avtalet är bindande endast om de är skriftliga och undertecknade av båda Parter. Parterna är överens om att sådant undertecknande kan ske manuellt eller elektroniskt.

This Agreement may only be amended, changed or modified by an instrument in writing duly executed by the Parties. The Parties agree that such execution can take place manually or electronically.

15 Tillämplig lag och tvister / Governing law and jurisdiction

15.1 Avtalet ska regleras av, tolkas och fullgöras i enlighet med svensk lag. Eventuella tvister ska lösas i svensk domstol med tingsrätt som första instans.

The Agreement shall be governed by, interpreted and fulfilled in accordance with Swedish law. Any disputes must be resolved in a Swedish court with district court as the first instance.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!